ان الله یحب التوابین

و این بار حضرتنا حافظ (ارواحنا و ارواح العالمین له فدا) به اشتباهات گذشته ی خویشتن پی برده و اعتراف نموده و اظهار ندامت و پریشانی کرده است

حافظ (قد سره العالی) بیتی را به دست خویشتن تحریر نموده و از دیار باقی برای دولت مکرمه ارسال داشته:

غرض کرشمه ی حسن است ورنه حاجت نیست

جمال دولت ِ محمود را به زلف یار

Advertisements