والله که این ها همه حقیقت است!

.

در خبر است که روزی حضرتنا دخو بار عام می داد! ایادی اجانب و اصحاب فرنگ به نزدش آمدند و سر سفره ی خودستایی گشودند!

اول ایادی اجانب سخن براندند که ای دخو! حمل بر خود ستایی نباشد ما راسکازموز ساخته ایم!

حضرتنا گفت: که چه کند؟

گفتند: تا کازمونات ها را درست در وسط ماه فرود بیاورد!

دخو گفت: درست وسط ماه؟

کمی تفکر کردند و بگفتند: حالا شاید یک وجب آن ور تر!!

سپس اصحاب فرنگ سخن به تبختر پیش آورند که ای دخو! شکسته نفسی نباشد ما اسپیسکرافت ساخته ایم!

دخو بگفت: تا چه شود؟؟

بگفتند: تا استرونات ها دقیقا در وسط مریخ فرود بیایند!

دخو بگفت: دقیقا وسط مریخ؟

کمی تامل کردند و بگفتند: حال شاید یک وجب آن ور تر!!

سپس حضرتنا دخو دستی بر ریش کشید و بگفت: این ها همه عجیب است اما عجیب تر آن که ما در مملکتمان با چشم غذا می خوریم!

بیگانگان و فرنگیان به تعجب بگفتند: الله الله که کار بسیار پر ارجی را بر پا می دارید! حقاً از چشم طعام فرو می برید؟

دخو جواب درکشید : بلی! با چشم! حالا  شاید یک وجب آن ور تر!

…..

حال میرزا قشمشم نیز می گوید: رسانه ی ملی و مسئولان مملکتی و امنیتی چیزی جز حقیقت نمی گوید! حالا شاید یک وجب آن ور تر!!!

Advertisements