مرثیه مسدودیه! (یا همان فی الاحوالات قطع مکرر اینترنت)

……………………………………..

باز تقی به توق خورد ، از نت خبری نیست!

عجب مسخره بازیست! عجب مسخره بازیست!

.

زین معرکه کردند سفید ، روی هر فرد سیاهی!

ازین مسخره بازی! ازین مسخره بازی!

.

دولت ِ یار عجب از خبر و سایت فراری است!

عجب مسخره بازیست! عجب مسخره بازیست!

.

مردم غمین اند ، و دولت چه راضی!

ازین مسخره بازی! ازین مسخره بازی!

.

گویند که نت منشا هر فسق و تباهی است!

عجب مسخره بازیست! عجب مسخره بازیست!

.

ادیب الفقرا را مباشد ، امیدی به رهایی!

ازین مسخره بازی! ازین مسخره بازی!

……………………………………..

***ادیب الفقرا***

Advertisements