کشور ِ ما ایران!

.

آنجا که بر آن حکم رانند صغیران و زندان هایش جولانگه کبیران ، و بر دار کنند پاکان دلیران!

آن صاحب ِ کوته بین وزیران و مفسد وکیلان و گاگول سفیران!

آن همیشه ویران! کنام ِ پلنگان و شیران! مردمانش همچون اسیران! کشور ِ عزیز ِ ما ایران!

گویند آنچنان فتنه ای در آن دویده که برق از سر ِ اس ام اس ها پریده ، و نشوند ارسال ، همچو بعد از انتخابات پارسال!

گویند هر که را که فریاد الله اکبر زند را زنند و بر پیشانی اش مهر ِ باطل ، و گویند هم اوست دین را قاتل!

گویند آنجا هر که مرگ بر دیکتاتور گوید ظالم است و هر آنکه به مانند گوسفندان سر به پائین دارد نخبه ای عالم!

گویند بر سر در ِ آن لوحی نشسته که عبارت زیر بر آن نقش بربسته:

دریغ است ، ویران که ویران شود! دریغ است ، ویران که ویران شود!

Advertisements