آیا می دانستید ؟؟؟

.

آیا می دانستید که قلب گنجشک فلان بار در دقیقه می زند؟

آیا می دانستید که بزرگترین حیوان روی خشکی فلان جانور است؟

آیا می دانستید که وقتی مصدق به تقلب در انتخابات مجلس اعتراض داشت ، تظاهراتی راه انداخت و جلوی کاخ سلطنتی سه روز بست نشست و در نتیجه شاه اعلام برگزاری مجدد انتخابات کرد؟

آیا می دانستید وقتی که قوام السلطنه برای آرام کردن تظاهرات مردمی ده نفر را در به آغوش مرگ فرستاد ، از سوی شاه مجبور به استعفا شد؟

آیا می دانستید که آیت الله کاشانی در مصاحبه با روزنامه المهدی اعلام کرده بود که مصدق و هرکس که بخواهد جمهوری به پا کند مخالف اسلام است و مجازاتش اعدام؟

آیا می دانستید وقتی که شاه به ایتالیا گریخته بود ، آیت الله کاشانی و آیت الله بروجردی بر سر منبر ها در غم ِ فراق ِ شاه روضه ی دوطفلان مسلم می خواندند و دعا می کردند تا هرچه زودتر به مملکت باز گردد؟

آیا می دانستید که سازمان سیا برای جوسازی علیه مصدق و عملی کردن ِ کودتای 28 مرداد حساب ویژه ای روی مساجد باز کرده بود؟

آیا می دانستید که آیت الله کاشانی و بروجردی و بهبهانی و میلانی از موافقان کودتای ننگین 28 مرداد بودند و آن را تائید می کردند؟

آیا می دانستید که شترمرغ بال و پر دارد ولی پرواز نمی کند؟

Advertisements