توهمات نابهنگام! (درباب هدفمند کردن یارنه ها)

.

آی عزیزان! ولله که این نئشگی ِ لامذهب بد چیزیست! همین که آدم نئشه می گردد سر از عوالمی در می آورد و فکر هایی می کند که نگو و نپرس! حال فکر کنید که یک ملت نئشه شود! چه می شود؟ و چه فکر هایی می کند؟

مثلا ملت ِ نئشه می تواند فکر کند که میزان واردات گاز را از ترکمنستان دو برابر کردیم! و اصلا فکر نکند که این ترکمنستان هم مثلا همان ترکمنستانی است که دو سال پیش مثل ِ شمرذی الجوشن که آب را بروی حسین بست ، خط ِ گاز ِ ما را مسدود نمود و ما را دچار کمبود گاز کرد!

مثلا فکر کند که پس از هدفمند کردن ِ یارانه ها ملت باید گاز را به قیمت جهانی از دولت بخرند و اصلا هم به این فکر نکند که این گاز هم مثلا همان گازی است که به پاکستانی ها زیر قیمت جهانی می دهیم! و ایضا این پاکستان هم مثلا همان پاکستانی است که می گویند بمب می گذارد و ملت را به کشتن می دهد!

مثلا ملت می تواند در حیض و بیض ِ نئشگی فکر کند که بعد از حذف ِ یارانه ها برق را باید چهار برابر قیمت فعلی بخرد و اصلا هم به آن فکر نکند که قرار است مثلا یک و نیم برابر قیمت جهانی پول بابت برق بدهد!

همین طور می تواند فکر کند که شبکه ی توزیع و انتقال نیرو در کشور 25 درصد تلفات دارد و اصلا به آن فکر نکند که چرا پس از هدفمند کردن یارانه ها ، هزینه ی تلفات باید روی قبض وی ظاهر شود!

فکر کند که هدفمند کردن یارانه ها گرفتن حق فقرا از اغنیاست و اصلا به این فکر نکند که چرا حق فقرا به جای اینکه به خودشان داده شود باید به صندوق دولت واریز شود!

پس رفع نئشگی و در عوالم خماری ، ملت می تواند به این فکر کند که تورم مثلا بیست و چند درصد است! و اصلا به این فکر نکند این تورم پس از هدفمند کردن یارانه ها مثلا چهل و خورده ای درصد می شود!

ملت ِ خمار باید در خماری این فکر بماند که چرا قبل از انتخابات سود ِ سهام عدالت 80 هزار تومان بود و بعد از انتخابات به 40 هزار تومان کاهش یافت!

.

خمارالدین آمرعلی

Advertisements