.

جناب حداد عادل در بررسی لایحه ی بودجه ی سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: نمایندگان نشان دهند که سخاوتمند و بسیجی هستند!

جا دارد که جناب ِ عادل بگوییم: عجب!!!! جناب حداد عادل، مگر شما می خواهید از جیب ِ مبارکتان مبالغ بودجه را بپردازید که خود را سخاوتمند معرفی می کنید! برادر ِ بسیجی، این چیزی که بذل و بخشش می کنید بیت المال است، و چیزی که حق ِ مسلم ملت است همین بیت المال است و نه چیز ِ دیگری! حضرت مستطاب از کیسه ی خلیفه می بخشند و احساس فتوت و عیاری و جوانمردی نیز می کند!

جناب ِ حداد ِ عادل! الحق راست گفته اند که عادل هم عادل های قدیم!!!

Advertisements