آمیرزا هم هفت تیرکش می شود!

.

حتما وقتی تیتر این مطلب را خواندید، در دلتان گفتید که میرزا را چه به این کار ها! ولی اصلا تعجب نکید! از قدیم گفته اند وقتی که آب سر بالا برود، قورباغه هم ابوعطا می خواند (یا همان قورباغه هم هفت تیرکش می شود) ، در هر صورت ما هم دیدیم اوضاع مملکت خر تو خر است و سگ صاحبش را نمی شناسد، پیش خود فکر کردیم که زمان موعودی که آب سربالا می رود همین موقع است! پس دست به کار شدیم و شروع به ابوعطا خواندن کردیم!

حتما پیش خود می گوئید که مگر آب هم سر بالا می رود؟ بله! به جان میرزا راست می گویم! چرا باور نمی کنید؟

آخر وقتی که قیمت ها به طور افسار گسیخته ای افزایش می یابند و آنوقت رئیس بانک مرکزی فرمایش می فرمایند که تورم 15 درصد کم شده است و به 10 درصد رسیده است! خوب پس آب هم می تواند سر بالا برود!

عزیز من وقتی که همین جناب رئیس موقع گرفتن حکم ریاستشان فرمودند که یک ماهه تورم 25 درصدی را تک رقمی می کنند! خوب شک نکنید که آب هم می تواند سر بالا برود!

از طرفی، اگر آب بیشتر همت کند و کارش را مضاعف کند بی شک می تواند که سر بالا هم برود!

Advertisements