دیگی که واسه من نجوشه، بزار سر سگ توش بجوشه!

(اندر احوالات پاسخ روسیه به ایران)

.

ضایع شدیم و رفتیم، تا باد چنین بادا! ***** افسار چه بگسستیم، تا باد چنین بادا!

و ما جرا بدان جا رسید که حضرتنا و مولانا و شیخ الرئیس الروسانا محمود جان محبوب ِ دوران، از مواضع دو پهلو و دودوزه بازانه ی روسیه به تنگ آمدند و در بوق و کرنا کردند که ای روس، ای مظهر سالوس، مشو لوس، بکن موضع ِ خود معلوم، تا نشوی در نظر ِ ما معدوم!

این سخنان شدیداً بر مقامات گند ِ دماغ ِ روس گران آمدند و پاسخ فرستادند: آی عمو زر مزن، وارد بازی شده ای جر نزن، هر کی به فکر ِ خویشه، کوسه به فکر ِ ریشه، ما هم به فکر خویشیم، پیچ که بیاد میپیچیم!

قربان ِ شما ادیب الفقرا

.

.

بله عزیزان ِ من!در پست ِ قبل گفته بودیم که حرف های روسیه برای ما بند ِ تنبون نمی شود، ولی فکر نمی کریدم که روس ها به این زودی بزنند به تیپ و تاپ ِ ما!

چند روز پیش رئیس جمهور ایران فرمودند که روسیه باید مواضع خودش را روشن کند و مشخص کند که دوست ِ ماست یا در مقابل ِ ما!

این بیانات بوی تعیین تکلیف می دادند بنابراین مقامات روسی در پاسخ به این سخنان رسماً اعلام نمودند: ما به فکر ِ منافع خودمان هستیم!

الغرض، در پاسخ ِ روسیه عبرت ِ فراوان است برای خردمندان!

العبد الاحقر میرزا قشمشم

Advertisements